Planning Application – ​Marl Hall ​ ​ ​ ​

Created with Sketch.

Town and Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012

PUBLICITY AND CONSULTATION BEFORE APPLYING FOR PLANNING PERMISSION NOTICE UNDER ARTICLES 2C AND 2D

Purpose of this notice: this notice provides the opportunity to comment directly to the
developer on a proposed development prior to the submission of a planning application to the
local planning authority (LPA). Any subsequent planning application will be publicised by the
relevant LPA; any comments provided in response to this notice will not prejudice your ability to
make representations to the LPA on any related planning application. You should note that any comments submitted may be placed on the public file.


Proposed Development At: Marle Hall, Marl Ln, Llandudno Junction LL31 9JA


I give notice that: Middle Park Projects


Is intending to apply for planning permission and listed building consent for the conversion of
the building and ancillary buildings to form a hotel within Class C1.

You may inspect copies of the proposed application, plans and other supporting documentation
online here:

You may inspect copies of the proposed application, plans and other supporting documentation
online here: https://drive.google.com/open?id=1o6aHNX7NjrGzmqlewn3XxU5Hu7i0av6h&usp=drive_fs

Computer facilities are available to view this information at Llyfrgell Llandudno Library 48
Mostyn St, Llandudno LL30 2RP between the hours of 10am and 5pm Monday to Friday and
10am to 3pm on Saturday.

Anyone who wishes to make representations about this proposal must write to the agent, Mr
Jonathan McDermott, at Town Planning Expert 204 Technopole, Kingston Crescent,
Portsmouth, PO2 8FA

Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012

CYHOEDDUSRWYDD AC YMGYNGHORI CYN CAIS AM HYSBYSIAD CANIATÂD CYNLLUNIO O DAN ERTHYGLAU 2C A 2D

Diben yr hysbysiad hwn: mae’r hysbysiad hwn yn rhoi cyfle i wneud sylwadau’n uniongyrchol
i’r datblygwr ar ddatblygiad arfaethedig cyn cyflwyno cais cynllunio i’r awdurdod cynllunio lleol
(ACL). Bydd unrhyw gais cynllunio dilynol yn cael ei gyhoeddi gan yr ACL perthnasol; ni fydd
unrhyw sylwadau a ddarperir mewn ymateb i’r hysbysiad hwn yn rhagfarnu eich gallu i gyflwyno
sylwadau i’r ACLl ar unrhyw gais cynllunio cysylltiedig. Dylech nodi y gall unrhyw sylwadau a gyflwynir gael eu rhoi ar y ffeil gyhoeddus.

Datblygiad Arfaethedig yn: Marle Hall, Marl Ln, Cyffordd Llandudno LL31 9JA


Rhoddaf hysbysiad: Middle Park Projects


Yn bwriadu gwneud cais am ganiatâd cynllunio a chaniatâd adeilad rhestredig ar gyfer addasu’r
adeilad a’r adeiladau atodol i ffurfio gwesty o fewn Dosbarth C1.


Gallwch archwilio copïau o’r cais arfaethedig, cynlluniau a dogfennau ategol eraill ar-lein yn:
https://drive.google.com/open?id=1o6aHNX7NjrGzmqlewn3XxU5Hu7i0av6h&usp=drive_fs


Mae cyfleusterau cyfrifiadurol ar gael i weld y wybodaeth hon yn Llyfrgell Llandudno Library 48
Mostyn Street, Llandudno LL30 2RP rhwng 10am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener a 10am i
3pm ar ddydd Sadwrn.

Rhaid i unrhyw un sy’n dymuno gwneud sylwadau am y cynnig hwn ysgrifennu at yr asiant, Mr
Jonathan McDermott, yn Town Planning Expert 204 Technopole, Kingston Crescent,
Portsmouth, PO2 8FA